persoonlijke benadering

Architect Mark Willems is in 2005 gestart met een eigen architecten­bureau in ‘s-Hertogen­bosch. Onze opdrachten zijn divers en omvatten de plan­vorming voor o.a. nieuwbouw en verbouw van woningen, utilaire projecten zoals een kinderdag­verblijf en kantoren. Maar ook bij­zondere projecten als het ombouwen van een binnen­vaartschip tot kantoren. Deze diversiteit maakt inventief, waardoor we voor elke ontwerp­opgave vlot tot een passend antwoord kunnen komen.
Architect Mark Willems is gere­gistreerd bij het Architecten­register onder nummer: 1.050715.013.

 

vrijblijvend 1e gesprek


Graag kom ik langs voor een vrij­blijvend kennismakings­gesprek om samen met u te bekijken welke oplossing voor uw wensen mogelijk zijn.
klik hier om een vrijblijvende afspraak te maken.

maatwerk

Elk bouwplan begint bij een vraag of idee van de opdracht­gever. Tijdens een vrij­blijvend kennismakings­gesprek bespreken we uw wensen en bekijken we de mogelijk­heden voor uw ontwerp­vraag. De plan­vorming volgt de fases of onder­delen zoals opgesteld door de BNA (Bond van Nederlamdse architecten). Graag geven we tijdens het 1e gesprek een toelichting van elke fase zodat u een gedegen keuze kunt maken uit onze diensten, af­hankelijk van uw bouw­ervaring en te besteden tijd. We leveren graag maatwerk!

Graag verzorgen we voor u de plan­vorming van exterieur en interieur.
Hieronder volgt een overzicht van de diensten waarvoor u bij ons terecht kunt:
• Haalbaarheids­studies
• Stedenbouw­kundig ontwerp
• Beeldkwaliteits­plannen
• Ruimtelijke onderbouwingen
• Archi­tectonisch ontwerp
• 3D Visualisaties
• Interieurontwerp
• Omgevings­vergunningen (o.a. bouw-, milieu-, gebruiks-, splitsings­vergunning)
• Bouwbesluit-toetsingen (o.a. dag­licht-, ventilatie-, opper­vlakte­berekeningen en EPC)
• Duurzaam / energie­neutraal bouwen
• Restauratie­advies/ monumenten
• Calculatie/ kosten­ramingen
• Bouw­begeleiding

stappenplan

Onderstaande stappen van de plan­vorming, vormen de leidraad om vlot tot een passend bouwplan te komen, afgestemd op uw wensen:

• Inventarisatie
U kunt bij ons al terecht als u nog slechts een idee of wens heeft gefor­muleerd. We helpen u graag om uw wensen wat con­creter te maken en om het idee te toetsen (financieel, bestemmings­plan, welstand).

• Ontwerp
In de stap ontwerp begint de eigen­lijk plan­vorming. We maken een 3d-ontwerp op basis van uw wensen, met aan­dacht voor orien­tatie t.o.v. de zon, daglicht­toetreding, uitzicht en privacy. Dit 3d-ontwerp maakt het mogelijk om virtueel door het ontwerp te lopen (VR-bril). Zo kunnen we van begin af aan alle ontwerp-keuzes inzichtelijk maken, en in overleg met u, vlot tot een passend plan komen.

• Technisch ontwerp en vergunning
In deze stap wordt het ontwerp technisch uit­gewerkt in technische tekeningen en een technische specificatie (bestek). Hierin worden alle materiaal­keuzes en kwaliteiten vast­gelegd, en de instal­laties en bouw­constructie verder uit­gewerkt. Na het aan­vragen van de bouw­vergunning sluiten we deze fase af met een aanbestedings­gereed bouw­plan.

• Uitvoerings­fase en toezicht
We helpen u graag bij het vinden van een geschikte aan­nemer. Door bij verschil­lende aan­nemers prijzen op te vragen (aan­besteding), en u te ad­viseren over de prijs en kwaliteit van elk aan­bod, kunt u een gedegen keuze maken, en op­dracht geven aan een aan­nemer (gunning van het werk). De pro­cedure voor de vergunning­aanvraag is inmiddels ook af­gerond, en dus kan de bouw gestart worden! De aan­nemer bereidt de bouw voor, en plant de tijdige levering van bouw­onderdelen. In over­leg met u en de aan­nemer maken we uitvoerings­tekeningen om alles in goede banen te leiden. Des­gewenst ver­zorgen we de directie­voering namens de opdracht­gever, en be­waken we de architec­tonische uitgangs­punten.

 

ruimtelijk inzicht

Omdat we al onze projecten al vanf aan­vang 3d uit­werken, kunnen we ontwerp-ideeen voor ieder­een duidelijk maken. U kunt uw bouw­plan thuis inzien, virtueel er door heen lopen, en van alle kanten be­kijken. Zicht­lijnen, ruimtelijk­heid en licht­toetreding worden zo in één oog­opslag duidelijk. Omdat er vaak meerdere oplos­singen mogelijk zijn voor een ontwerp­opgave, maken we een 3d varianten­studie, om samen met de opdracht­gever te be­kijken welke ontwerp-ideeen het beste aan­sluiten bij uw wensen. Kijk voor voor­beelden eens bij het menu ‘3D’.

bouwkosten

Projecten worden uit­gewerkt met 3D-BIM-software (BIM staat voor Bouw Infor­matie Model) voor zowel presen­taties als bouw­kundig tekenwerk. Hierdoor kunnen ontwerp­voorstellen niet alleen al in een vroeg stadium 3D getoond worden, maar kan ook al in de ontwerp­fase de omvang van het bouw­plan auto­matisch bepaald worden. Zodat er een goed beeld is van de bouw­kosten en het bouw­budget tijdens elke stap be­waakt wordt.

duurzaamheid

Ook in de bouw spelen de ontwik­kelingen op het gebied van duur­zaamheid een belang­rijke rol. Graag ad­viseren we u over de mogelijk­heden om te komen tot een ontwerp met een hoge energie­prestatie. Bij nieuw­bouw, maar ook bij verbouw, zijn er diverse mogelijk­heden om energie­neutraal of energie­zuinig te bouwen.